Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu Gratyfikant i Płatnik. Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Kurs składa się z dwóch modułów: kadry oraz płace. Istnieje możliwość ukończenia tylko jednego modułu.

 

Czas trwania: 10 kwiecień 2024 – 08 maj 2024

 

Terminy spotkań:

 • 10 kwiecień 2024
 • 15 kwiecień 2024
 • 17 kwiecień 2024
 • 22 kwiecień 2024
 • 24 kwiecień 2024
 • 29 kwiecień 2024
 • 06 maj 2024
 • 08 maj 2024

 

Godziny: 16:30-19:00

Kurs odbywa się 100% on-line

1,500.00

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs kadry i płace prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”. 

 

Korzyści dla uczestników:

 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca-pracownik
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień płacowych
 • nabycie praktycznej wiedzy na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
 • poznanie zagadnień z zakresu prowadzenia dokumentacji płacowej

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. PŁACA MINIMALNA
  1. Minimalne wynagrodzenie za pracę
  2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie płacy minimalnej
  3. Wpływ płacy minimalnej na inne składniki wynagrodzenia
 2. PŁACA ZASADNICZA
  1. Wynagrodzenie zasadnicze określone w stałej wysokości
  2. Wynagrodzenie zasadnicze określone w stawce godzinowej
  3. Przeliczenie wynagrodzenia zasadniczego za przepracowaną część miesiąca
  4. Wystąpienie nieobecności niepłatnych
  5. Pomniejszenie wynagrodzenia za okres nieobecności chorobowych
  6. Zatrudnienie i zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca
  7. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego w trakcie miesiąca
  8. Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca
 3. PRACA W NADGODZINACH I PORZE NOCNEJ
  1. Kalkulacja wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
  2. Kalkulacja dodatku 50% i 100% do nadgodzin
  3. Składniki płacowe wliczane do wynagrodzenia za dodatkowy czas pracy
  4. Kalkulacja dodatku nocnego
  5. Urlopy i ekwiwalenty 
  6. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
  7. Naliczenie ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
  8. Naliczenie ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego na część etatu
 4. WYNAGRODZENIE BRUTTO – NETTO 
  1. Składki społeczne ZUS
   1. Składniki wynagrodzeń uwzględniane w podstawie składek społecznych
   2. Maksymalna podstawa składek społecznych
  2. Składka zdrowotna 
  3. Koszty uzyskania przychodu
   1. Podstawowe koszty uzyskania przychodu
   2. Podwyższone koszty uzyskania przychodu
   3. Możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu
  4. Ulga podatkowa PIT-2 i zasady jej stosowania
   1. Prawo do ulgi podatkowej
   2. Możliwość rezygnacji z ulgi podatkowej
  5. Zasady naliczania wynagrodzeń
  6. Zwolnienia z podatku
   1. Pracownik do 26 roku życia
   2. Ulga dla Seniora
   3. Ulga dla osób powracających do Polski
   4. Ulga dla rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci.
  7. Naliczanie składników wynagrodzeń:
   1. Odprawa dla pracownika zwalnianego
   2. Odprawa emerytalno-rentowa
   3. Odprawa wojskowa
   4. Odprawa pośmiertna
   5. Nagroda jubileuszowa
   6. Składka na dodatkowe ubezpieczenie na życie
   7. Karty sportowe
   8. Pakiety medyczne
   9. Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
   10. Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
   11. Dofinansowanie do posiłków
 5. KOSZT ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA
  1. Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę
  2. Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  3. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
 6. NIEOBECNOŚCI CHOROBOWE 
  1. Podstawa zasiłkowa
   1. Składniki wynagrodzenia ustalane w podstawie zasiłkowej
   2. Zasady uzupełniania składników płacowych w podstawie zasiłkowej
   3. Zasady ponownego przeliczenia podstawy zasiłkowej 
  2. Wynagrodzenie chorobowe
   1. Okres płatności wynagrodzenia chorobowego dla pracownika do 50 roku życia
   2. Okres płatności wynagrodzenia chorobowego dla pracownika powyżej 50 roku życia
  3. Zasiłek chorobowy
   1. Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS
   2. Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę w imieniu ZUS
   3. Zasady naliczania zasiłków za okres pobytu w szpitalu 
  4. Zasiłek wypadkowy
   1. Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem
   2. Wysokość zasiłku przy wypadku powstałym z winy pracownika
  5. Zasiłek opiekuńczy
   1. Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem i innym członkiem rodziny
   2. Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem niepełnosprawnych
  6. Świadczenie rehabilitacyjne
  7. Kalkulacja zasiłków związanych z rodzicielstwem
   1. Zasiłek macierzyński
   2. Zasiłek rodzicielski
   3. Urlop ojcowski
 7. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)
  1. Podstawa naliczenia składek PPK
  2. Wpłaty podstawowe i dodatkowe
  3. Przekazanie składek a moment powstania przychodu pracownika
  4. Ponowne zgłoszenie pracownika do programu PPK
 8. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ 
  1. Potrącenia dobrowolne dokonywane za zgodą pracownika
  2. Potrącenia obligatoryjne
   1. Zajęcia komornicze alimentacyjne i niealimentacyjne
   2. Tytuły wykonawcze z ZUS, Urzędu Skarbowego
   3. Zbieg tytułów wykonawczych
   4. Kwoty wolne od potrąceń
   5. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków
  3. Zbieg potrąceń dobrowolnych i obligatoryjnych
  4. Kary pieniężne
  5. Potrącenia nierozliczonych zaliczek pracownika
 9. UMOWY CYWILNOPRAWNE
  1. Zasady podlegania składkom ZUS
  2. Wyliczanie wartości kosztów uzyskania przychodu
  3. Przeniesienie praw autorskich i ich wpływ na kalkulację
  4. Kalkulacja wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
  5. Kalkulacja wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło
  6. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie podpisanej z własnym pracownikiem
  7. Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych
 10.  PROGRAM PŁATNIK
  1. Zakładanie nowej firmy w programie Płatnik
  2. Rejestracja firmy w ZUS
  3. Zgłaszanie do ZUS:
  a. Pracowników
  b. Zleceniobiorców
  c. Członków rodziny
  d. Zmian danych osobowych
  4. Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło
  5. Zasady wypełniania dokumentów IWA, ZSWA
  6. Raport ZUS RIA i przyczyny jego wypełniania
  7. Dokumenty rozliczeniowe ZUS
  a. Import dokumentów rozliczeniowych
  b. Przygotowanie zestawu do wysyłki
  c. Przygotowywanie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS
  8. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Dla kogo jest to szkolenie: 

 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach płac
 • osoby pracujące w działach innych, niż kadry, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
 • osoby pracujące w działach finansowo–księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowej pracowników.

 

Informacje organizacyjne:

 

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

Cena: 1200,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top