Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu Gratyfikant i Płatnik. Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Kurs składa się z dwóch modułów: kadry oraz płace. Istnieje możliwość ukończenia tylko jednego modułu.

 

Czas trwania: 04 marzec 2024 – 08 kwiecień 2024

Terminy spotkań:

 • 04 marzec 2024
 • 06 marzec 2024
 • 11 marzec 2024
 • 12 marzec 2024
 • 18 marzec 2024
 • 25 marzec 2024
 • 03 kwiecień 2024
 • 08 kwiecień 2024

Godziny spotkań: 16:30-19:00

Kurs odbywa się 100% on-line

1,500.00

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs kadry i płace prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”. 

Korzyści dla uczestników:

 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca-pracownik
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowych
 • nabycie praktycznej wiedzy na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
 • poznanie zagadnień z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczejPROGRAM SZKOLENIA:

 

 • RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADROWO-PŁACOWYCH
  • Polityka RODO w firmie
   • Podstawowe pojęcia
   • Regulaminy i procedury dotyczące ochrony danych osobowych
   • Organy kontroli przestrzegania polityki RODO w firmie
  • Definicja i rodzaje danych osobowych
   • Dane osobowe zwykłe
   • Dane osobowe wrażliwe
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
   • Kto udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
   • Kim jest administrator danych osobowych i jakie ma uprawnienia
  • Pozyskiwanie danych osobowych podczas procesów rekrutacyjnych
   • Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
   • Jakie dane można przetwarzać w trakcie procesu rekrutacyjnego
   • Dokumentacja dotycząca procesu rekrutacyjnego po jego zamknięciu
 • OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
  • Sposoby zabezpieczenia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem
   • List intencyjny
   • Umowa przedwstępna
   • Umowa o pracę z terminem rozpoczęcia w przyszłości
  • Badania medycyny pracy
   • Umowa pracodawcy z jednostką prowadzącą badania medycyny pracy
   • Czas i miejsce wykonywania badań medycyny pracy
   • Przygotowanie i wydanie poprawnego skierowania na badania
   • Badania wstępne
    • termin kierowania kandydata na badania wstępne
    • korzystanie z orzeczenia lekarskiego od poprzedniego pracodawcy – zasady
    • badania wstępne a czas pracy
   • Badania okresowe
    • cel l przeprowadzania badań okresowych
    • badania okresowe w czasie pandemii
    • badania okresowe a czas pracy pracownika
    • dodatkowe uwagi na orzeczeniu lekarskim a obowiązki pracodawcy
   • Badania kontrolne
    • kiedy występuje konieczność skierowania pracownika na badania kontrolne
    • orzeczenie z badań kontrolnych zmieniające datę obowiązywania badania okresowego
    • kierowanie na badania kontrolne po nieobecnościach związanych z rodzicielstwem 
   • Badania końcowe
  • Szkolenia BHP
   • Pracodawca pełniący rolę służb BHP
   • Konieczność utworzenia w firmie służb BHP
   • Uprawnienia BHP-owca do przeprowadzania szkoleń
   • Szkolenia wstępne BHP i termin ich ważności
   • Szkolenia okresowe BHP
   • Kogo nie trzeba szkolić w zakresie BHP
  • Treść umowy o pracę
   • Definicja pracownika i formy zatrudnienia
   • Najważniejsze elementy treści umowy o pracę
   • Niedozwolone klauzule w treści umowy o pracę
   • Termin podpisania umowy o pracę a nawiązanie stosunku pracy
   • Informacja dodatkowa o warunkach zatrudniania oraz uprawnieniach pracowniczych
  • Rodzaje Umów o pracę
   • Umowa na okres próbny
    • możliwość podpisania kilku umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
    • umowa na okres próbny a pierwsza umowa na czas określony – planowane zmiany
    • umowa na okres próbny pracownicy w ciąży
   • Umowa na czas określony
    • reguła 3/33 i wyjątki od jej stosowania
    • wcześniejsze okresy zatrudnienia a możliwość podpisania umowy terminowej
    • umowa zawarta na czas określony pracownicy w ciąży
    • umowa na zastępstwo jako odmiana umowy terminowej
   • Umowa na czas nieokreślony
  • Zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi 
   • Regulamin pracy
   • Regulamin wynagradzania
   • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
   • Zasady równego traktowania w zatrudnieniu
   • Procedury antymobbingowe
   • Procedury antydyskryminacyjne
   • Procedury chroniące sygnalistów
  • Akta osobowe 
   • Dokumenty które tworzą akta osobowe i te które nie mogą się w nich znaleźć
   • Skład poszczególnych części akt osobowych
   • Chronologia, potwierdzanie i tworzenie spisu treści w aktach osobowych
   • Akta w formie papierowej i elektronicznej – zasady
   • Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie akt osobowych
  • Dokumentacja czasu pracy 
   • Papierowe listy obecności
   • Elektroniczna rejestracja czasu pracy
   • Ewidencja czasu pracy
   • Różnica pomiędzy listą obecności a ewidencja czasu pracy
   • Zgody i oświadczenia pracownika tworzące dokumentację czasu pracy
  • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej 
   • Konieczność informowania pracownika o terminie przechowywania danych
 • ROZLICZANIE CZASU PRACY 
  • Podstawowe pojęcia w czasie pracy 
   • czym jest czas pracy
   • elementy czasu pracy
   • norma i wymiar czasu pracy
  • Systemy czasu pracy 
   • Podstawowy
   • Równoważny
   • Skróconego tygodnia pracy
   • Przerywanego czasu pracy
   • Weekendowego czasu pracy
   • Zadaniowy system czasu pracy
   • Możliwość wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy
  • Okres rozliczeniowy czasu pracy 
   • Miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy
   • Przesłanki umożliwiające wprowadzenie dłuższych niż miesięczne okresów rozliczeniowych
   • Zalety i wady dłuższych niż miesięczne okresów rozliczeniowych
  • Harmonogramy czasu pracy 
   • Grupy pracownicze dla których trzeba i nie trzeba tworzyć harmonogramów
   • Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
   • Podanie harmonogramów do informacji pracownikom
   • Możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramach czasu pracy
  • Nadgodziny 
   • Możliwość wystąpienia nadgodzin
   • Praca w nadgodzinach bez wiedzy pracodawcy a możliwość ich rekompensaty
   • Rodzaje nadgodzin w systemie czasu pracy podstawowym i równoważnym
   • Udzielanie czasu wolnego za pracę w nadgodzinach
   • Kogo nie można zatrudniać w nadgodzinach
   • Możliwość wystąpienia nadgodzin kadry zarządzającej
  • Czas pracy poszczególnych grup pracowników
   • Pracownicy zatrudnieni na część etatu
   • Pracownicy posiadający stopień niepełnosprawności
   • Kobiety w ciąży
   • Przerwy na karmienie dziecka piersią
   • Rodzice wychowujący dziecko do 4 roku życia
   • Rodzice dzieci z niepełnosprawnością
  • Praca w porze nocnej 
   • Różne definicję „pory nocnej”
   • Zasady rekompensaty pracy w porze nocnej
  • Praca zdalna 
   • Obowiązki pracodawcy zlecającego pracownikowi pracę zdalną
   • Sposoby potwierdzania obecności w pracy w przypadku pracy zdalnej
   • Praca zdalna a możliwość wystąpienia nadgodzin
   • Zapowiedzi zmian w przepisach dotyczących pracy zdalnej
 • NIEOBECNOŚCI PRACOWNICZE
  • Wyjścia prywatne
   • Dokumentacja wyjścia prywatnego
   • Termin i sposób odpracowania wyjścia prywatnego
   • Konsekwencje nie odpracowania wyjścia prywatnego
  • Urlop wypoczynkowy 
   • Urlop dla pracownika w pierwszym roku zatrudnienia
   • Urlop w wymiarze 20 lub 26 dni na rok
   • Urlop proporcjonalny
   • Urlop uzupełniający
   • Urlop na żądanie
   • Urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
   • Zasady tworzenia planów urlopowych
   • Konsekwencje odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
   • Planowane zmiany w zakresie urlopów wypoczynkowych
  • Urlop okolicznościowy 
   • Dokumentowanie prawa do urlopu okolicznościowego
   • Termin wykorzystania urlopu
   • Kontrowersje w zakresie udzielania urlopu okolicznościowego
  • Urlop dodatkowy 
   • Dla osoby niepełnosprawnej
   • Dla innych uprawnionych grup pracowniczych
  • Urlop bezpłatny 
   • Zasady jego udzielania
   • Wpływ urlopu bezpłatnego na prawo do urlopu wypoczynkowego
  • Nowe nieobecności w Kodeksie Pracy od II półrocza 2022 roku
   • Urlop opiekuńczy
   • Dni wolne z powodu działania siły wyższej
  • Urlop szkoleniowy
  • Turnus rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej 
  • Zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych 
   • Dla pracowników z niepełnosprawnością
   • Dla kobiet w ciąży
  • Opieka nad dzieckiem z art. 188 KP 
  • Przerwa na karmienie dziecka piersią
  • Krwiodawstwo 
   • Częstotliwość korzystania z nieobecności związanej z krwiodawstwem
   • Zapisy regulaminu pracy
  • Wezwanie pracownika na świadka
  • Czas wolny na prowadzenie działalności związkowej 
  • Czas wolny na poszukiwanie pracy
 • NIEOBECNOŚCI CHOROBOWE
  • Wynagrodzenie chorobowe
   • Okres płatności wynagrodzenia chorobowego dla pracownika do 50
   • Okres płatności wynagrodzenia chorobowego dla pracownika powyżej 50 roku życia
  • Zasiłek chorobowy
   • Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS
   • Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę w imieniu ZUS
   • Nowe zasady naliczania zasiłków za okres pobytu w szpitalu
  • Zasiłek wypadkowy
   • Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem
   • Płatność zasiłku wypadkowego przy wypadku powstałym z winy pracownika
  • Zasiłek opiekuńczy
   • Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem i innym członkiem rodziny
   • Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem niepełnosprawnych
   • Zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19
   • Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
  • Świadczenie rehabilitacyjne
  • Nieobecności związane z rodzicielstwem
   • Urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
   • Urlop rodzicielski – nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
   • Zasiłek ojcowski
  • Urlop wychowawczy 
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I PORZĄDKOWA PRACOWNIKA
  • Odpowiedzialność za mienie Pracodawcy
  • Umowa odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
  • Zasady przekazywania mienia Pracownikowi
  • Zasady podlegania odpowiedzialności porządkowej
  • Procedura nakładania kary
 • ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ
  • Zanim zapadnie decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę
   • Możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż ta do której został zatrudniony\
   • Porozumienie zmieniające
   • Wypowiedzenie zmieniające
  • Osoby chronione przed rozwiązaniem umowy o pracę
  • Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne 
  • Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
   • Okoliczności w których pracownik może odwołać się od porozumienia stron
  • Uzasadnianie wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony – nowe zasady 
  • Przyczyny rozwiązywania umowy o pracę 
  • Tworzenie wypowiedzeń umów o pracę i zasady ich wręczania
   • Zasady przeprowadzania konsultacji związkowych w zakresie zwolnień pracowniczych
   • Możliwość wysłania wypowiedzenia pocztą bądź za pośrednictwem kuriera
  • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia
   • W związku z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych
   • W związku z utratą niezbędnych uprawnień
   • W związku z długą nieobecnością chorobową pracownika
  • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia 
  • Wygaśnięcie umowy o pracę
   • śmierć pracodawcy
   • śmierć pracownika
   • tymczasowe aresztowanie
   • niestawienie się do pracy
  • Zasady wypełniania świadectwa pracy
   • Zasady korygowania świadectw pracy
   • Uzupełnianie świadectw pracy o dodatkowe informacje – zasady
   • Informacja dodatkowa do świadectwa pracy
  • Konsekwencje niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy 
 • UMOWY CYWILNOPRAWNE
  • Charakterystyka umów cywilnoprawnych
  • Elementy które powinny być uwzględnione w treści umowy cywilnoprawnej
  • Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło 
  • Badania medycyny pracy oraz szkolenia BHP dla zleceniobiorców
  • Różnica pomiędzy umową o pracę a umową cywilnoprawną

Dla kogo jest to szkolenie: 

 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr
 • osoby pracujące w działach innych, niż kadry, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
 • osoby pracujące w działach finansowo–księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowej pracowników.

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

Cena: 1200,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top