Zarządy firm są tym miejscem, gdzie najwyraźniej widać splot władzy i odpowiedzialności za decyzje oraz działania podejmowane przez organizację. Członkostwo w zarządzie spółki jest wyrazem zaufania do umiejętności i wiedzy menedżerów, wiąże się również z powierzeniem im odpowiedzialności za wszystkie aspekty funkcjonowania spółki. Skuteczne zarządzanie wymaga znajomości uregulowań w obszarze działalności firmy oraz prawnych konsekwencji decyzji podejmowanych przez zarząd.

 

10 grudnia 2023 r.
Godziny zajęć: 09:00 – 15:00
Szkolenie odbywa się 100% on-line.

1,100.00

W trakcie szkolenia przedstawimy środowisko prawne w jakim działają spółki kapitałowe w Polsce, uprawnienia i obowiązki władz spółek oraz odpowiemy na pytania dotyczące praktyki stosowania prawa. Wskażemy jaką odpowiedzialność ponoszą menedżerowie w świetle kodeksu spółek handlowych, prawa karnego, a także prawa pracy. Wszystko to w formie zajęć wykładowo-warsztatowych, gdzie oprócz prowadzących swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się także uczestnicy.

Korzyści dla uczestnika: 

 • posługiwanie się praktyczną wiedzą dotyczącą istoty działania spółek i wzajemnych relacji pomiędzy ich organami;
 • prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach, bazując na praktycznej wiedzy na temat uprawnień poszczególnych osób w organach spółki,
 • poprawiać ewentualne błędy w postępowaniu i gromadzeniu dokumentacji w spółkach, aby można było się nimi legitymować skutecznie celem uniknięcia potencjalnych zarzutów;
 • skuteczniej zarządzać spółką i układać relacje z jej otoczeniem.
 • nabycie umiejętności stosowania efektywnej metody działania w przypadku wewnętrznego konfliktu między organami spółki, a także w przypadku zarzutów ponoszonych przez organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji państwowej;

 

Program szkolenia:

 1. Kodeks spółek handlowych jako ustawa organizująca funkcjonowanie najważniejszych podmiotów gospodarczych
 • zasady ogóle dotyczące spółek
 • spółka cywilna
 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
 • inne podmioty występujące w obrocie prawnym
 • ustawa o rejestrze sądowym jako gwarant informacji o kontrahencie
 1. Powstanie funkcjonowanie i ustanie spółki akcyjnej i spółki z ograniczona odpowiedzialnością
 • powstanie spółki zasady i wymogi prawne
 • funkcjonowanie i organizacja spółki
 • proces likwidacyjny oraz jego przyczyny w tym łączenie i podział spółek
 1. Władze spółek kapitałowych ich uprawnienia i obowiązki – koncepcja osobowości prawnej
 • pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej
 • zasada reprezentacji
 • pełnomocnictwo
 • zarząd spółki jako podmiot powołany do reprezentacji jego uprawnienia i obowiązki
 • rada nadzorcza spółki przyczyny powstania uprawnienia i obowiązki
 • komisja rewizyjna potrzeba czy przeżytek – praktyka stosowania prawa
 • zgromadzenie wspólników uprawnienia i obowiązki
 1. Odpowiedzialność cywilna członków władz spółek kapitałowych
 • odpowiedzialność wobec spółki zasady i podstawy prawne – obowiązek naprawienia szkody
 • umowa o pracę a kontrakt menedżerski – zasady odpowiedzialności
 • zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym przed odpowiedzialnością wobec spółki
 • odpowiedzialność cywilna członków władz spółek kapitałowych wobec wierzycieli – art. 299 ksh – wyłączenia odpowiedzialności
 • roszczenia pauliańskie
 • elementy postępowania cywilnego
 1. Odpowiedzialność karna
 • podstawy odpowiedzialności (kodeks Karny, kodeks spółek handlowych)
 • niezgłoszenie upadłości w terminie
 • działanie na szkodę spółki
 • niegospodarność
 • działanie na szkodę wierzycieli
 • doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
 • proces karny
 • kary, środki karne oraz środki zapobiegawcze
  Proces adhezyjny – powództwo cywilne w procesie karnym
 1. Odpowiedzialność z zakresu prawa pracy
 • zarząd jako pracodawca
 • rodzaje odpowiedzialności
 • podstawy odpowiedzialności i organy kontrolujące uprawnienia i obowiązki
 1. Odpowiedzialność przed organami finansowymi
 • rodzaje odpowiedzialności i jej podstawy
 • ustawa o rachunkowości
 • ordynacja podatkowa
 1. Odpowiedzialność finansowa i karna

 

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dla menedżerów i przedsiębiorców którzy chcą skuteczniej zarządzać spółką
 • dla osób, które chcą skuteczniej układać relacje z jej otoczeniem.
 • dla osób chcących prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach, bazując na praktycznej wiedzy na temat uprawnień poszczególnych osób w organach spółki,
 • dla osób chcących poprawiać ewentualne błędy w postępowaniu i gromadzeniu dokumentacji w spółkach, aby można było się nimi legitymować skutecznie celem uniknięcia potencjalnych zarzutów;

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu. Czas, otwarcie do głębokiej pracy, zaangażowanie. 

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe.© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top