Istotą zarządzania firmą jest umiejętność projektowania i implementacji strategii. Wytyczania kierunków i reguł działania firmy. Optymalne wykorzystywanie posiadanych zasobów i możliwości rozwoju w trudnym, konkurencyjnym otoczeniu.

Na szkoleniu dowiesz się, jak efektywnie planować, aby bieżące sprawy nie zajmowały Ci większości dnia pracy.

Dowiesz się, jak efektywnie organizować pracę i szybko osiągać założone cele.

Nauczysz się analizować i weryfikować podjęte działania w celu usprawnienia procesu w przyszłości.

 

20 stycznia 2024 r.

Godziny zajęć: 09:00 – 15:00

Szkolenie odbywa się 100% on-line

1,100.00

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji w długim okresie czasu oraz zrozumienie mechanizmów rządzących procesem formułowania strategii organizacji, a także wskazanie metod przygotowania zespoły do wdrażania strategii w firmie.

Korzyści dla uczestnika:

 • określisz wizje, misje i wartości po to, aby Twój biznes funkcjonował bez chaosu i miał wyznaczony kierunek działania,
 • nauczysz się identyfikować problemy swoich klientów, aby właściwie adresować ich potrzeby i precyzyjność w komunikacji,
 • ustalisz plan działania i zakres obowiązków, aby połączyć ogniwa w firmie,
 • nauczysz się podejmować świadome decyzje, aby zminimalizować ryzyko podjętych działań,
 • nauczyć się wdrażać projekty, efektywnie delegować zadania, aby poukładać procesy firmie i wyznaczać dalsze kierunki rozwoju,
 • dowiesz się jak sprawnie ustalać priorytety i przydzielać zadania osobom o odpowiednich kompetencjach, aby nie tracić z oczu celu jaki obraliście,
 • poznasz sposoby kontroli działań, pomagające trzymać rękę na pulsie i możliwość wprowadzania korekt do działań, aby móc zweryfikować czy realizujecie ustalony plan.

Program szkolenia:

1. Organizacja i jej struktura

 • analiza sytuacji firmy
 • makroekonomiczne uwarunkowania wyboru strategii firmy
 • ustalenie wizji, misji i wartości firmy
 • planowanie strategiczne
 • definiowanie celów
 • identyfikacja problemów
 • określanie celów kierunkowych firmy

2. Strategiczna diagnoza organizacji

 • analiza zasobów strategicznych firmy
 • łańcuch wartości dodanej Portera
 • wykorzystanie metod portfelowych
 • macierz BCG
 • macierz GE
 • analiza SWOT

3. Proces formułowania strategii przedsiębiorstwa

 • ustalenie zakresu prac
 • podział zadań na czynności
 • przydział i delegowanie działań
 • koordynacja działań i weryfikacja zasobów
 • kontrola rozwiązań organizacyjnych
 • korygowanie działań w celu zwiększenia efektywności

4. Podejmowanie decyzji strategicznych i ich weryfikacja

 • dobór wskaźników oceny działalności przedsiębiorstwa
 • ustalanie mierników celów
 • analizowanie postępu
 • wdrażanie zmian
 • ocenianie konsekwencji i podejmowanie decyzji

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Dla przedsiębiorców, którzy chcą skuteczniej zarządzać organizacją i osiągać większe zyski, bez względu na branżę i wielkość prowadzonej działalności,
 • Dla osób, które planują założenie własnej firmy i chcą nauczyć się zarządzania,
 • Dla ludzi, którzy mają poczucie, że mogą efektywniej wykorzystać swój czas i czas swojego zespołu,
 • Dla managerów, którzy chcą zwiększyć efektywność swoich zespołów i poszerzyć własne kompetencje.

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top