Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania z przepisami prawa oraz procedurami właściwego postępowania w typowych sytuacjach zarządzania zespołem, co umożliwi efektywną współpracę z zarządem i działem kadr oraz pozwoli zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów prawa bądź procesu w sądzie pracy.

 

24 kwiecień 2024

Godziny zajęć: 09:00 – 15:00

Szkolenie odbywa się 100% on-line

1,100.00

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień prawa pracy, niezbędnych dla osób pełniących funkcje menedżerskie oraz sposobów stosowania prawa pracy w realiach bieżącego (operacyjnego) zarządzania, pozwalających w maksymalnym stopniu chronić interes pracodawcy i skutecznie zabezpieczać go przed nadużyciami.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych i planowanych zmianach w prawie pracy w kontekście dotychczasowych rozwiązań,
 • dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnicy znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania, 
 • uczestnicy nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka.

 

Program szkolenia:

 1. Formy świadczenia pracy
  • umowa cywilnoprawna a umowa o pracę
  • umowa zlecenia i umowa o dzieło
  • umowa o pracę
  • wybór optymalnych warunków nawiązania zatrudnienia
 2. Obowiązki związane z procesem rekrutacji i zatrudnieniem pracownika
  • badania lekarskie – wstępne, okresowe, kontrolne
  • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zapoznanie pracownika z regulaminem Pracy i zakresem obowiązków
 3. Wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy
  • formy nawiązania stosunku pracy
  • umowa o pracę i jej istotne elementy
  • rodzaje umów o pracę
  • obowiązki pracodawcy w kwestii dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem
  • zmiany przy zawieraniu umów o pracę limit umów na czas określony oraz rezygnacja z niektórych umów, ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony, zmiana rodzajów umów o pracę
 4. Zmiana warunków zatrudnienia
  • porozumienie zmieniające
  • wypowiedzenie zmieniające
  • powierzenie innej pracy
 5. Wynagrodzenie za pracę – składniki stałe i zmienne
  • wynagrodzenie zasadnicze
  • premie i nagrody jako składniki zmienne
  • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
  • ochrona wynagrodzenia za pracę
 6. Rozwiązywanie umów o pracę
  • tryby rozwiązywania umów o pracę
  • porozumienie stron
  • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem – okresy wypowiedzenia, sposób liczenia biegu terminów, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenie
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • roszczenia pracownika wobec pracodawcy w związku z niewłaściwym rozwiązaniem umowy o pracę – postępowanie przed sądem pracy
 7. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
  • ochrona stosunku pracy
  • urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski
  • urlop wychowawczy
  • inne uprawnienia dla pracowników będących rodzicami
 8. Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy
  • zasady odpowiedzialności porządkowej i stosowanie kar porządkowych
  • odpowiedzialność materialna pracowników
 9. Czas pracy
  • podstawowe pojęcia związane z czasem pracy
  • wymiar i normy czasu pracy
  • okresy odpoczynku
  • systemy czasu pracy – porównanie poszczególnych systemów, wpływ wyboru odpowiedniego systemu czasu pracy na koszty pracy
  • praca w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy oraz zasady rozliczania
  • praca w porze nocnej, w niedziele i święta
  • zaliczanie do czasu pracy czynności związanych ze stosunkiem pracy: podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia
  • czas pracy kadry kierowniczej
  • ewidencja czasu pracy
 10. Urlopy i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy
  • urlopy wypoczynkowe, ustalanie uprawnień urlopowych, plany urlopów, zasady udzielania urlopu
  • urlopy bezpłatne
  • urlopy okolicznościowe i szkoleniowe
  • usprawiedliwiona nieobecność w pracy

 

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dla specjalistów, managerów,
 • dla przedsiębiorców,
 • dla każdego, kto mierzy się ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z pozyskiwaniem pracowników,
 • dla każdego, kto współpracuje z zespołami.

Informacje organizacyjne:

 

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

 

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

 

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

 

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top