• Witryna znajdująca się pod adresem www.irbir.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.
 • Prowadzącą sklep internetowy – zwany dalej „Sklepem”, jest spółka Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000866430,  NIP: 6040220604, REGON 387369604, o kapitale zakładowym 5000,00zł
 • Niniejszy Regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między:
  a. Spółką Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwaną dalej „Sprzedawcą”, a
  b. nabywcami jej produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Kupującymi”.
 • Kupującym może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 • Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Kupującym umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie
  do Kupujących będących konsumentami.
 • Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą.

Opisy i zdjęcia produktów

 • Wszelkie informacje dotyczące usług i produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także dane zawarte na stronie www.irbir.pl kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Kupujących stanowią informację o oferowanych produktach. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

Informacje o kontach użytkownika

 • Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową korzystając z konta Kupującego lub korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta Kupującego w Sklepie.
 • Złożenie zamówienia bez rejestracji jest możliwe bez trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu, warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych w formularzu danych, koniecznych do realizacji zamówienia.
 • Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie. Po dokonaniu rejestracji, Kupujący otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji. Procedura rejestracyjna zostanie zakończenia w momencie otrzymania przez Sklep potwierdzenia aktywacji konta (aktywny link w wiadomości e-mail).
 • W czasie rejestracji Kupujący proszony jest o zapoznanie się z Regulaminem.

Zamówienia

 • Bieżąca obsługa Kupujących prowadzona jest mailowo pod adresem: biuro@biuro-lex.pl
 • Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Kupujący wybiera formę płatności a następnie składa zamówienie w momencie wybrania funkcjonalności „ZAMAWIAM z wybraną formą płatności”.
 • Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on drogą mailową, na adres podany w czasie rejestracji lub składania zamówienia, komunikat zawierający informacje dotyczące ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Kupującego (potwierdzenie złożenia zamówienia). Informacje dotyczące zamówienia są również widoczne na koncie Kupującego, w przypadku gdy dokonał on rejestracji konta w Sklepie.
 • Po weryfikacji złożonego zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. W chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail, albowiem dane te są niezbędne do potwierdzenia zamówienia. 
 • O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych
  od Sprzedawcy, Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie po powzięciu przez Sprzedawcę wiedzy o wystąpieniu tych przyczyn.
 • Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji lub odmówić rezerwowania towaru
  do zamówienia, gdy Sprzedawcy nie udaje się nawiązać kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia/rezerwacji w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia pierwszej próby kontaktu.
 • Zamówienie może zostać anulowane do momentu rozpoczęcia jego realizacji, czyli do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z pkt 16 powyżej.
  Do skutecznego anulowania zamówienia przez Kupującego konieczne jest złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail.
 • W przypadku Kupujących nie będących konsumentami anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia go do realizacji wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy oraz wiąże się
  z obciążeniem Kupującego kosztami, jakie Sprzedawca poniósł do tego momentu w związku
  z realizacją zamówienia. Do Kupujących będących konsumentami zastosowanie znajdują przepisy
  o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z postanowieniami pkt 39-50 niniejszego regulaminu.

Cena i warunki płatności

 • Wszystkie ceny zawarte w podawanych przez Sprzedawcę informacjach cenowych wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów i zasady realizacji w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
  * płatności mobilne;
 • * przelew na konto
 • Kupujący dokonujący pierwszego zakupu od Sprzedawcy może zostać zobowiązany do dokonania przedpłaty, co nie dotyczy Kupujących będących konsumentami.

Terminy i inne warunki dostawy

 • Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca wystawia w Sklepie dowody zakupu (faktury “imienne”, faktury VAT) w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę Kupującemu na adres e-mail podany w zamówieniu, w terminie do 7 dni od daty wydania towaru. Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę w formie papierowej, składa taką dyspozycję pracownikowi Biura Obsługi Klienta. Kupujący w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury lub paragonu w formie papierowej.
 • W przypadku, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturą “imienną” – na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawi fakturę VAT. W przypadku kiedy wcześniej Kupującemu została wydana papierowa wersja dokumentu, jest on zobowiązany do jego zwrotu. Faktura VAT będzie wystawiona z danymi Kupującego zarejestrowanymi z chwilą zawarcia transakcji.
 • Zamówienia są przekazywane do realizacji w dniu złożenia lub w dniu następującym po złożeniu zamówienia, a zamówienia złożone w dni wolne od pracy są przekazywane do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 • Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Kupującego w momencie składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa zakupionych produktów, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu, następuje tylko na terenie Polski. W przypadku przesyłek realizowanych poza terenem Polski zasady dostawy będą uzgadniane indywidualnie z Klientem, drogą mailową.
 • Dostawy są realizowane przez firmy kurierskie.
 • Przewidywany maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 • Koszty przesyłki są uzależnione od rodzaju dostawy.
 • W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przy odbiorze, do kosztów przesyłki kurierskiej zostanie doliczona kwota 5 zł lub 4,99 zł w przypadku przesyłki kurierskiej przy zamówieniu za co najmniej 250 zł brutto o masie do 30 kg. 

Odstąpienie od umowy

 • Kupujący będący konsumentem lub jednoosobową działalnością gospodarczą (z wyłączeniem towaru związanego z działalnością zawodową) może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:
  1. kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – w tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów dodatkowych, zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy,
  2. kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:
  a. na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b. Kupującemu dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Kupującemu pierwszej rzeczy.
 • Prawo zwrotu zaupionego towaru nie przysługuje w wypadku zakupu Treści Cyfrowych dostarczanych drogą komunikacji elektronicznej, takich jak ebooki, wzory dokumentów, instrukcje itp.
 • Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi być wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu: biuro@biuro-lex.pl
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, Kupujący niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy we wskazany wyżej sposób, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: ul. Wojska Polskiego 9, 83-050 Kolbudy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię paragonu lub faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

Reklamacje

 • Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady).
 • Jeżeli towar ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany. Kupujący będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
 • Część towarów posiada gwarancję producenta obowiązującą na terenie całej Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w Karcie gwarancyjnej, o ile takowa została załączona do towaru przez Producenta. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji. Dokument gwarancji będzie przesłany wraz z towarem.
 • Zgłoszenia reklamacji można dokonać w szczególności poprzez pobranie formularza dostępnego w sekcji ” Pomoc/Reklamacje” (druk dostępny także ” tutaj”), a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem. Dodatkowo, dla Kupujących będącymi zalogowanymi użytkownikami, możliwe jest elektroniczne zarejestrowanie reklamacji, a następnie wydruk wypełnionego formularza i dołączenie go do przesyłki z reklamowanym towarem.
 • Towar należy odesłać pod adres: ul. Wojska Polskiego 9, 83-050 Kolbudy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.
 • Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania transportowego lub mechanicznych uszkodzeń towaru, które mogły powstać w transporcie, reklamacje będą rozpatrywane jedynie w przypadku sporządzenia przez Kupującego w obecności kuriera protokołu potwierdzającego okoliczność otrzymania przesyłki naruszonej lub zawierającej mechanicznie uszkodzony towar.
 • Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 oznacza uznanie roszczeń Kupującego.

Ochrona danych osobowych Kupujących

 • Administratorem danych osobowych jest Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości Sp. z o.o.
 • Dane osobowe Kupującego są umieszczane w bazie Sprzedawcy oraz przetwarzane dla celów realizacji umowy sprzedaży, w tym w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, dostarczenia zamówionych produktów, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane są gromadzone tylko w takim zakresie w jakim to jest konieczne, dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.
 • Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Kupującego.
 • Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.
 • W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę. 
 • W przypadku zaznaczenia przez Kupującego odpowiedniego „okienka” w Sklepie, lub w razie wyrażenia przez niego woli subskrypcji „newslettera”, Kupujący wyraża dodatkowo zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu informowania Kupującego o nowych usługach lub towarach dostępnych w Sklepie. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez kliknięcie „rezygnuję” w stopce wiadomości e-mail.
 • Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie.

Polityka Cookies

 • Sprzedawca informuje, że w celu zapewnienia Kupującym sprawnego korzystania z Sklepu zbiera informacje zawarte w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła. Pliki cookies mogą być także użyte w celu prezentowania dopasowanego przekazu reklamowego poza stronami Sklepu.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących
  ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów.

Wymagania techniczne

 • Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Edge 44.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

Postanowienia końcowe

 • Regulamin obowiązuje od 28-05-2021
 • Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Kupujący potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
 • Niedozwolone jest dostarczanie przez Kupującego do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 • Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie Polski Sąd Powszechny.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top