Z cyklu – odpowiedzialność księgowego

Odpowiedzialność księgowej za spowodowanie nadpłaty podatku

Biuro rachunkowe zajmowało się księgowością przedsiębiorcy w ramach umowy o współpracy. Na skutek błędów księgowej przedsiębiorca uiszczał podatki wyższe niż faktycznie należne.

Przedsiębiorca wniósł pozew, w którym domagał się z tego tytułu odszkodowania w wysokości 70.708,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 08 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty.

Sąd oddalił powództwo z następującym uzasadnieniem.

Przedsiębiorca nie sprostał spoczywającemu na nim obowiązkowi dowodowemu. Mimo, że księgowa dopuściła się nieprawidłowości, których konsekwencją było uiszczenie przez powoda podatku wyższego niż faktycznie należny i w niektórych przypadkach kwoty nadpłaconego podatku były wysokie, powód nie wykazał, aby z tytułu nieprawidłowego postępowania księgowej poniósł jakąkolwiek szkodę.

Po złożeniu deklaracji korygujących nadpłacone podatki zostały powodowi zwrócone lub zaliczone na poczet danin przyszłych. Powód otrzymał niesłusznie nadpłacone kwoty, a reszta z nich została uiszczona jakoby “na przyszłość”, przy czym niesporne jest, iż należności te musiałyby i tak zostać przez przedsiębiorcę uregulowane.

Nie budzi bowiem wątpliwości, że dopóki powód prowadziłby działalność gospodarczą, dopóty spoczywałby na nim obowiązek podatkowy, a zatem zaliczenie nadpłaty na poczet danin przyszłych nie doprowadziło de facto do powstania po jego stronie jakiejkolwiek straty. Nie można więc mówić, aby działanie księgowej stanowiło przyczynę jakiejkolwiek szkody powoda.

Powód zaciągnął w trakcie prowadzenia działalności kredyty, jednakże sam ten fakt nie świadczy jeszcze o tym, że było to spowodowane zapłatą zawyżonych podatków. Ustalenie tej konkretnej okoliczności wymagało bowiem dysponowania wiadomościami specjalnymi, które to posiada jedynie biegły sądowy. Powód nie wnioskował jednakże o jego przeprowadzenie, a z doświadczenia życiowego sądu wynika, iż kredytowanie działalności gospodarczej jest rzeczą powszechną i może być spowodowane wieloma czynnikami. Dlatego też niepoparte stosownymi dowodami twierdzenia powoda, jakoby zaciągał on kredyty z uwagi na nadpłacone niesłusznie podatki, nie zasługiwały na uwzględnienie.

Mając na uwadze powyższe, Sąd doszedł do wniosku, iż powód nie wykazał, aby działanie ubezpieczonej implikowało powstanie po jego stronie jakiejkolwiek szkody, i w oparciu o art. 471 k.c. w zw. z art. 6 k.p.c. a contrario, przedmiotowe powództwo oddalił.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

Sygn. akt VIII GC 1955/20 z dnia 23 marca 2021 r.

Wyrok dostępny na stronie:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151005050004027_VIII_GC_001955_2020_Uz_2021-03-23_001

Polecane posty

Baza wiedzy
Magda Ciesielska
Wsparcie dla kredytobiorców czeka na podpis Prezydenta

7 lipca br. Sejm przyjął ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Ustawa wydłuża również działanie tarcz antyinflacyjnych, które obowiązywać będą do 31 października 2022 r.

Czytaj dalej»

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top