kontakt@irbir.pl
+48 535 565 012

Regulamin szkoleń

Organizatorem kursów i szkoleń jest Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach (83-050) przy ul. Wojska Polskiego 9, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000866430, NIP: 6040220604, REGON: 387369604, kapitał zakładowy 5 000,00 zł

 1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT.
 5. Najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.
 6. W przypadku szkoleń/kursów weekendowych informacja dotycząca potwierdzenia/odwołania zostanie wysłana 8 dni przed planowanym rozpoczęciem.
 7. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w szkoleniu (nie dotyczy szkoleń wyjazdowych) mogą Państwo dokonać przed otrzymaniem „potwierdzenia udziału w szkoleniu”. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna lub papierowa).
 8. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.
 9. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.
 10. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 11. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
 12. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 13. Wpłaty należy dokonać na konto organizatora, po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu prosimy umieścić kod szkolenia podany w potwierdzeniu. W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.
 14. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia (nie dotyczy szkoleń wyjazdowych).
 15. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora
 17. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. W przypadku kursów on-line certyfikat zostanie wysłany drogą elektrniczną na adres e-mail wskazany przy rejestracji, po uprzednim spełnieniu warunków określonych w opisie kursu lub szkolenia.
 18. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 19. Informujemy, że obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania, jak również dokonywania nagrań video i audio szkoleń. Kopiowanie lub próba skopiowania szkoleń i innych materiałów chronionych prawami autorskimi oraz ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne przestępstwo. W przypadku naruszenia wyżej wymienianych zasad zostaną podjęte stosowne kroki prawne.
 20. Zasady składania reklamacji:
  a) reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy … w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
  b) reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
  c) reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
  d) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od organizatora,
  e) reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których organizator ma roszczenia finansowe.
 21. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości Sp. z o.o. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
My, Instytut